Logo Muzeum Narodowego w Szczecinie
Logo Muzeum Narodowego w Szczecinie

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Muzeum Narodowego w Szczecinie

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady świadczenia przez Bibliotekę Muzeum Narodowego w Szczecinie (dalej jako Biblioteka), drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługi biuletynu informacyjnego.

2. Biuletyn informacyjny jest usługą polegającą na przesyłaniu na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) materiałów informacyjnych i promocyjnych w postaci wiadomości mailowych.

3. Użytkownik poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym swojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na zawarcie z Biblioteką umowy o świadczenie usługi newsletter zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej, dotyczy wyłącznie usługi newsletter świadczonej przez Bibliotekę.

§2. ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI BIULETYNU INFORMACYJNEGO

1. Korzystanie z usługi biuletynu informacyjnego jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe.

2. Z usługi biuletynu informacyjnego mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 16. rok życia.

3. Biuletyn informacyjny przesyłany jest do użytkowników z częstotliwością ustalaną przez Bibliotekę.

4. Warunkiem technicznym niezbędnym do skorzystania z usługi jest posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty elektronicznej użytkownika, a w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez nią wiadomość nie zostanie zakwalifikowana jako SPAM.

6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów usługi biuletynu informacyjnego.

7. Biblioteka ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi biuletynu informacyjnego, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy użytkownika, na który wysyłany jest biuletyn informacyjny.

§3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I REZYGNACJI ZE ŚWIADCZENIA USŁUGI BIULETYNU INFORMACYJNEGO

1. Warunkiem skorzystania z usługi biuletynu informacyjnego jest zapisanie się poprzez stronę internetową Biblioteki (bmns.muzeum.szczecin.pl) poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz imienia i nazwiska. Zapisać można również podając wyżej wspomniane dane pracownikom Biblioteki. Przystąpienie do usługi należy potwierdzić kilkając link potwierdzający, wysłany na podany adres e-mail. Zakończenie procedury zapisywania się, sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować ze świadczenia usługi biuletynu informacyjnego, kierując oświadczenie w tym przedmiocie poprzez wykorzystanie linku zamieszczanego w każdej z przesłanych wiadomości e-mail, w ramach usługi biuletynu informacyjnego. Rezygnacja, równoznaczna z wycofaniem zgody na warunki subskrypcji skutkować będzie natychmiastowym usunięciem konta pocztowego użytkownika z listy subskrybentów usługi biuletynu informacyjnego i sygnalizowana jest komunikatem potwierdzającym operację.

§4. WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na świadczoną usługę biuletynu informacyjnego.

2. Reklamacje, zawierające szczegóły podstawy reklamacji, należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. W celu identyfikacji należy skorzystać z adresu e-mail wpisanego na listę subskrybentów.

4. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zawarta jest w Polityce prywatności, dostępnej na stronie bmns.muzeum.szczecin.pl.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treści biuletynu informacyjnego podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści biuletynu informacyjnego w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z jego treścią.

2. Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej Biblioteki: bmns.muzeum.szczecin.pl/regulamin-swiadczenia-uslugi.html

3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem świadczenia usługi. Zmiany Regulaminu będą podawane do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Biblioteki oraz przesłane w treści biuletynu informacyjnego. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że użytkownik przyjął je do wiadomości. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o odstąpieniu od umowy drogą mailową.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.02.2019 r.